17th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016, TSTP2017 i TSTP2019 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 są indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2019 - zdjęcia

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET, HORIZON 2020 i HORIZON EUROPE

Formularz rejestracji

Szanowni Państwo zachęcamy do rejestracji uczestnictwa.
Rejestracja poprzedza także możliwość wysłania artykułu. Po prawidłowej rejestracji otrzymacie Państwo unikalny RegID, który należy podać podczas procesu wysyłania artykułu.
 
Prosimy o jednorazową rejestrację danego uczestnika. W przypadku późniejszej decyzji o drugim artykule, sam fakt jego wysłania przez stronę konferencji jest wystarczający, do naliczenia właściwej opłaty konferencyjnej dla uczestnika.


Obowiązek informacyjny wobec uczestników konferencji

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.
  2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji Pani/Pana uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka” w Uczelni. W szczególności    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konferencji, komunikacji związanej z udziałem w konferencji, realizacji konferencji, przygotowania publikacji pokonferencyjnych, przygotowania umów wydawniczych, wystawienia faktur i wykonania umowy z Administratorem danych, zamieszczenia materiałów związanych z konferencją w bazach Administratora danych, wykorzystania Pani/Pana wizerunku na zdjęciach robionych na konferencji do przygotowania relacji z konferencji na stronę internetową konferencji i do Portalu Administratora danych, zamieszczenia streszczeń i artykułów związanych z konferencją na stronie internetowej konferencji lub Wydawnictwa Administratora danych, przekazywania informacji o kolejnej edycji konferencji, a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.
  4. podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  5. dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
  6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności Komitet organizacyjny konferencji, Sekretariat, Kwestura, Wydawnictwo, Biblioteka, Dziekani, Prodziekani, osoby zarządzające bazami danych oraz podmioty przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności współorganizatorzy konferencji.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia konferencji naukowo-technicznej „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka” 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zorganizowana konferencja. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych w interesie publicznym.
  8. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępniania spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konferencji, brak możliwości opublikowania artykułu naukowego, brak możliwości udziału w wydarzeniach towarzyszących konferencji, brak możliwości zamieszczenia publikacji w bazie.

 
Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2021-06-07 o godzinie 23:59

Patronat Medialny